عضو شورای شهر تهران از تخریب یک ساختمان غیرمجاز در منطقه یک شهرداری تهران خبر داد و گفت: شهرداری برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز پای کار آمده است.

شهرداری تهران با ساخت و سازهای غیرمجاز  چه می کند؟

مهدی بابایی عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی فارس به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران به صورت جد با ساخت و سازهای غیرقانونی برخورد می کند. وی در خصوص برخورد شهرداری با  ساخت و سازهای غیرمجاز، گفت: شهرداری پای کار آمده و در محله گلابدره شهرداری یک ساخت و ساز غیرمجاز را تخریب کرد. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه موضوع ایمنی برای شهرداری تهران مهم است، گفت: یکی از  موضوعات مهمی که در ساختمان های ناایمن در تهران با آن  رو برو هستیم؛ ساختمان های ناایمنی است که حاصل از ساخت و سازهای غیرمجاز در تهران است  و شهرداری با رویکرد پیشگیرانه از این ساخت و سازهای جلوگیری می کند. به گفته عضو شورای شهر تهران، اما ساخت و سازهای غیرمجازی از قبل ایجاد شده و باید با جدیت پیگیری نسبت به رفع خطر، ایمن سازی و … با همکاری قوه قضاییه صورت گیرد. این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران در زمینه ساختمان های ناایمن شهر تهران هم  اقداماتی انجام داده است و برخی از مالکان اقدام به ایمن سازی کرده اند. البته با کمک دستگاه قضا جلساتی با مالکان ساختمان های ناایمن گذاشته شد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید